header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Terug
Bestuur

Beëindigen lidmaatschap voor 1 juni 2017

Nieuws afbeelding 1-5-2017 Als je voor het volgende seizoen je lidmaatschap bij MHCB wilt opzeggen,dan moet je dat doen via [email protected] vóór 1 juni van het betreffende seizoen. Deze datum is bepalend omdat bij wijzigingen na deze datum boetes volgen voor de club van de KNHB.
Let op! Opzeggingen kunnen alleen worden doorgegeven aan de ledenadministratie! Je coach/trainer is niet degene die de beëindiging doorgeeft. 
Als opzegging op of ná 1 juni binnen komt, wordt 50% van de contributie doorberekend!
Opzeggen kan per post naar Postbus 151, 6640 AD BEUNINGEN of het liefst per mail aan [email protected]. We stellen het op prijs als je een reden erbij kunt vermelden. In allebei de gevallen is je opzegging pas definitief als je hiervan een bevestiging hebt ontvangen. 

Bovenstaande is een coulance op onze statuten, Artikel 10:

1. het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door de vereniging;

d. ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. (Gezien het bepaalde in artikel 3 lid 2 dient opzegging dus steeds voor één mei schriftelijk te geschieden). (Hier heeft het Bestuur besloten van af te wijken en de leden tot 1 juni de kans te geven zich af te melden.)
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Nochtans kan een lid binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting(en) van de leden is (zijn) verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, zijn lidmaatschap onmiddellijk opzeggen en daarmee tevens de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. De in de vorige zin toegekende bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard. Indien van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan een lidmaatschap door zodanig lid onmiddellijk beëindigd worden.
De opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan het bestuur te worden gedaan.
 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk, bij aangetekende brief, te zijn aangemaand, meer dan een jaar achterstallig is in het ten volle voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Deze opzegging kan aan een erelid en aan een lid van verdienste slechts worden gedaan door de algemene vergadering en uitsluitend wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verboden is het lid als lid van de vereniging te handhaven. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk bij aangetekende brief van het besluit tot opzegging in kennis gesteld.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit tot ontzetting, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

 

  • Heren 1 - R.K.H.V. Union
  • Datum: zondag 1-10
  • Spelen: 14:45
  • Dames 1 - Hockey Vereniging Zevenaar
  • Datum: zondag 1-10
  • Spelen: 12:45