Hockeytechnische zaken - Beleidsplan

Hockeytechnische zaken - Beleidsplan

Deelbeleidsplan

Hockeytechnische zaken

MHC Beuningen

 

 

 

 

 

Versie

Hockey technisch beleidsplan

Beleidsperiode

2010 - 2015

Status

Definitief

 

 

 

 


INHOUD                                                                                                                 pag.   

 

1.    Inleiding                                                                                                           4                                                                                    

2.    Ambitie en doelstellingen                                                                            7

 

2.1                Algemeen                                                                                       7

2.2                Doelstellingen hockeytechnisch kader                                     8

 

3.    Topsport                                                                                                                      9

 

3.1                Klassering                                                                                       10

3.2                Randvoorwaarden                                                                        10

 

4.    Breedtesport                                                                                                   11

 

5.  Jeugdbeleid                                                                                                    13      

 

5.1                        Algemeen                                                                                       13

5.2                        Jongste jeugd                                                                                13      

5.2.1         Samenstelling teams jongste jeugd                                           15

5.2.2         Profielschetsen                                                                              17

5.2.3         Instromen van nieuwe FED leden                                             17

5.2.4         Bekendmaking jeugd teams                                                        17

 

6. Seniorenbeleid                                                                                               18

 

6.1                        Doelstellingen                                                                                18

6.2                        Overgangsbeleid van junioren naar senioren                         18

6.3                        Veteranen                                                                                       20

6.4                        Trimhockey                                                                                     20

6.5                        Fithockey                                                                                        21

 

7. Zaalhockeybeleid                                                                                           22

 

7.1                        Beleid                                                                                                          22

7.2                       Samenstelling zaalhockey selectieteams                                 22

7.3                        Samenstelling zaalhockey breedtesport teams                       23

7.4                        Zaalhockeycontributie                                                                  24

7.5                        Organisatie zaalhockey MHCBeuningen                                 25

7.5.1         Voorbereidingsfase (juni, september - oktober)                                   25

 

8. Trainingsbeleid                                                                                                27

 

8.1                        Aantal trainingen en trainingsduur                                            28

8.2                        Trainingen F-, E-, & D8 jeugdteams                                           28      

8.3                        Keeperschool                                                                                 29

8.4                        Ondersteuning trainers                                                                29      

 

8.5                        Opleiding en kosten van de training                                          30

 

9. Selectiebeleid                                                                                                  31

 

9.1                        Monitoring & Selectiewedstrijden Junioren                              31

9.2                        Samenstelling jeugdelftallen                                                      32

9.2.1         Samenstelling jeugd selecties                                                    33

9.2.2         Samenstelling overige teams                                                      34

9.2.3         Selectiedagen                                                                                35

9.3                        Selectieplanning                                                                           35

9.4                        Invallen in andere teams                                                              36

 

10. Technische commissie                                                                               37

 

10.1          Taken & Verantwoordelijkheden                                                37

10.2          Overlegstructuur Technische commissie                                  38

 

11. Jeugdcommissie                                                                                          39

 

11.1          Taken & Verantwoordelijkheden                                                39

11.2          Overlegstructuur Jeugdcommissie                                             40

 

 

 


1.         Inleiding

 

MHCBeuningen is een sportvereniging met ambitie die het beoefenen van de hockeysport in de breedste zin van het woord tot haar hoofddoelstelling rekent. Een vereniging waar iedereen terecht kan en gekenmerkt wordt door een goed georganiseerde en op vrijwilligers gebaseerde organisatie, waarin alle leden de plicht hebben daar toe aan bij te dragen.

 

MHCBeuningen behoort in de classificatie van de KNHB tot de middelgrote verenigingen.

 

ledenaantallen MHCB

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2009/2010

 

2010/2011

senioren

97

112

120

130

154

junioren (elftallen)

185

290

355

360

380

achttallen

66

78

81

75

55

jongste jeugd

175

213

197

195

170

Stickies

45

58

58

40

30

Puppies

16

20

20

20

 

Dames veteranen

14

13

12

 

 

Trimmers

55

44

46

36

40

niet spelende leden

12

15

16

23

25

Totaal

665

843

905

879

854

 

De vereniging heeft in de afgelopen 5 jaar een sterke groei doorgemaakt. Het ledenaantal in 2010 bedraagt 830 en lijkt zich op dit moment te stabiliseren.  De oorzaak voor deze sterke ledengroei van de afgelopen jaren valt niet alleen te verklaren uit de groei van Gemeente Beuningen, maar ook uit een aantal andere ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor hockey als gevolg van de spraakmakende successen van onze nationale en heren- en damesteams. Hockey heeft bovendien – zoals elke teamsport-  een grote vormende waarde. Deze vormende waarde krijgt een extra dimensie doordat jongens/heren en meisjes/dames de sport gelijktijdig op het zelfde complex beoefenen. Daarnaast heeft de hockeysport de naam een sport te zijn waarbij sportiviteit en respect in het veld en langs de lijn geen loze begrippen zijn.

 

MHCBeuningen heeft een goede accommodatie met een waterveld, twee met zand ingestrooide kunstgrasvelden, een zand ingestrooid trainingsveldje en een clubhuis met uitzicht op het hoofdveld. De accommodatie, de platte organisatiestructuur en de plezierige contacten tussen kader en leden dragen bij aan de aantrekkingskracht van MHCBeuningen.  

 

De vereniging staat onder meer bekend om de goede organisatie van haar jeugdafdeling. Daardoor wordt er door de jeugdteams over de gehele linie op een aansprekend niveau hockey gespeeld. Echter, dit niveau kan alleen gehandhaafd blijven indien voldoende instroom van nieuwe leden in jongste jeugd categorie ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

 

 

Instroom van nieuwe jongste jeugdleden leidt tot een grotere vertegenwoordiging van jeugdteams in de hogere leeftijdscategorieën. Dit is een belangrijke voorwaarde om   het beoogde competitieniveau binnen de leeftijdscategorieën te kunnen bereiken. Het beleid is er daarom op gericht om middels open dagen en het actief werven van jongeren op basisscholen de instroom van nieuwe jeugdleden en daarmee de continuïteit van een jaarlijkse instroom te kunnen blijven garanderen.     

 

Een sterke ledengroei is echter geen doel op zich voor de vereniging. MHCBeuningen streeft naar een verantwoorde groei die kan worden opgevangen met een adequate organisatie en met instandhouding van de essentie van de vereniging, namelijk: "het samen beoefenen van de hockeysport en daarvoor ook samen de verantwoordelijkheid voor dragen.”  Nieuwe leden zullen bij inschrijving uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen de aspirant leden en ouders van juniorleden gewezen worden op hun verplichting om binnen de vereniging op uiteenlopende terreinen ook vrijwilligerswerk te verrichten. Persoonlijke capaciteiten, ervaringen en de bereidheid om bij te dragen aan de organisatie binnen onze vereniging zullen leidend zijn bij de inschrijving van nieuwe leden. Dit betekent dat MHCBeuningen de beschikbare capaciteit en organisatie leidend laat zijn in onze ledengroei.

 

Circa 80% van onze leden zijn jeugdleden. Dit geeft een onbalans binnen onze vereniging. De intensiteit van het veldengebruik op zaterdag is veel hoger dan op de zondag. Daarnaast is de vijver van seniorleden waaruit gevist moet worden voor de ondersteuning van de jeugdteams relatief klein. Dit zorgt voor het kader van de vereniging jaarlijks voor een enorme inspanning om de jeugdteams van een trainer en coach te kunnen voorzien. Met name de lagere jeugdteams zijn steeds moeilijk te voorzien van capabele trainers en coaches. In de praktijk is gebleken dat het moeilijk is om deze onbalans te verbeteren.

 

Naast de instroom van onderaf dient er tevens meer aandacht te worden besteed aan het behouden van juniorleden op het moment dat zij de overstap naar de senioren moeten maken. Ook zal er meer aandacht besteed moeten worden aan het inschakelen van ouders bij het begeleiden en coachen van de teams en zullen er  trainingscursussen ( niveau 2 + 3 )  aangeboden moeten worden om het aanbod van eigen trainers te kunnen vergroten. Een meer  bedrijfsmatige aanpak is nodig teneinde;

-           de kwaliteit van de trainers en coaches te verbeteren,

-           het hockeyniveau in de volle breedte te verbeteren.

-           de positieve lijn van de afgelopen jaren te kunnen continueren.

 

Om aan de vraag van kwalitatief goede trainers te kunnen blijven voldoen zal de vereniging in toenemende mate gebruik moeten maken van betaalde professionals. In dit kader wenst het bestuur van MHCBeuningen in de beleidsperiode 2010–2015 stappen te zetten om het (technisch) kader verder te professionaliseren. De inzet van zogeheten "broodtrainers” maar ook die van stagiaires bieden hiervoor goede mogelijkheden.

 

 

 

De samenwerking met het ROC in Nijmegen dient geïntensiveerd te worden waardoor ook stagiaires binnen de club kunnen worden ingezet. Daarnaast blijft de actieve participatie van een groot aantal vrijwilligers onontbeerlijk om de vereniging draaiend te houden.

 

Naast het aantrekken van professionele krachten, blijft een krachtig beroep op leden, ouders en verzorgers noodzakelijk. Alleen door actieve betrokkenheid van ouders, senioren en oudere junioren bij de training en coaching van jeugdteams, kan de essentie van onze vereniging namelijk; "de dingen samen doen en samen verantwoordelijkheid dragen” in stand worden gehouden. Voorts maakt een dergelijke betrokkenheid het mogelijk de kosten van de speltechnische ontwikkeling in de hand te houden. Daarnaast zal MHCBeuningen haar seniorleden blijven aansporen  om zich in te zetten voor de jeugd. Bijvoorbeeld aan het organiseren van jeugdtoernooien (Baanbreker/slotdagen), hockey-clinics (door D1, H1) en hockeykampen (D/C Tipi kamp). 


 

2.         Ambitie en doelstellingen

2.1      Algemeen

 

Het beleid van MHCBeuningen richt zich op zowel tophockey als breedtesport in één vereniging. Dit beleid is gebaseerd op de overtuiging dat tophockey en breedtesportbeoefening niet zonder elkaar kunnen.  De vereniging kan niet zonder vlaggenschepen om trots op te zijn. Daarnaast dient de meer recreatieve wijze van sportbeleving (breedtesport) ook een respectabele plaats binnen de vereniging te hebben.  In dit verband wordt van de spelers en speelsters van de standaard teams verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de breedtesport  door onder meer hun hockeyvaardigheden aan jeugdteams over te dragen.   

 

Voor de senioren is het beleid naast tophockey gericht op een serieuze beoefening van de sport met een open vizier voor de breedtesport. Aan de serieuze beoefening van de sport wordt inhoud gegeven door training en het streven om op een adequaat niveau in de competitie te spelen. Aan de dimensie "breedtesport” wordt inhoud gegeven door rond de sportbeoefening een goede sfeer te scheppen. Daarnaast wordt ook buiten competitieverband recreatief gehockeyd door onder meer trimhockeyers en fithockeyers.

 

Van de spelers en speelsters in de standaard teams (H1, D1, JA1, MA1) wordt in de nieuwe beleidsperiode onder meer verwacht dat zij  als team meerdere jeugdtrainingen per week verzorgen. Zo mogelijk worden die trainingen voorafgaand aan de eigen trainingen door de Technische commissie ingepland. De bereidheid om als standaardteam kennis (in de vorm van trainingen of clinics) over te dragen aan jeugdteams zal een belangrijke voorwaarde vormen om voor het eerste team uit te kunnen komen. Indien de participatie en betrokkenheid van standaardteams onverhoopt onder de maat blijft, zal het bestuur genoodzaakt zijn om een differentiatie in de lidmaatschapcontributie (topsport vs. breedtesport) door te voeren.

 

De reserveteams bij de senioren (Heren 2 en Dames 2) en de jeugd (jongens/meisjes D2, C2, B2 en A2 ) dienen qua spelniveau goede aansluiting te houden met de standaardteams. Op die manier verstevigen wij de top van onze hockeyvereniging hetgeen het algemene spelniveau in de hele breedte van onze vereniging ten goede komt. Daarmee worden genoeg kansen aan jeugdspelers geboden om ook in Beuningen, bij de overgang naar de senioren op een goed en aansprekend niveau te kunnen blijven hockeyen. Zo doende, behoudt MHCBeuningen haar leden, wordt de veldcapaciteit op zondag beter benut en wordt de vijver van seniorleden waaruit gevist moet worden voor de begeleiding en ondersteuning van jeugdteams groter. 

 

Vervolgens is voor de organisatie van de trainingen een trainingscoördinator onontbeerlijk gebleken. Voor de borging van de kwaliteit van de trainingen en coachen (train de trainers) is een technisch coördinator onmisbaar.

 

 

 

Om onze ambitieuze sportieve doelstellingen te bereiken zal de organisatie van de vereniging op alle niveaus geoptimaliseerd dienen te worden, onder meer door de inzet van professionele/betaalde krachten om de talrijke vrijwillige trainers en coaches op deskundige wijze te kunnen begeleiden naar een hoger hockeytechnisch niveau. Vooralsnog blijft het aanbod achter op de behoefte. Daar moet verandering in komen. Het grote aantal jeugdteams maakt een grotere  betrokkenheid van seniorleden en ouders noodzakelijk. Ook voor het in potentie groeiende aantal "jonge” seniorenteams is meer steun nodig.

 

2.2.     Doelstellingen Hockeytechnisch kader

 

Uit het hierboven vermelde zijn vanuit het hockeytechnisch kader de volgende doelstellingen te formuleren:

 

1.            Voorwaarden blijven scheppen voor het beoefenen van tophockey voor de standaardteams in de jeugd en het eerste dames en heren team.

2.         Ieder lid faciliteren om op zijn/haar niveau optimaal te kunnen presteren.

3.         Betere ontwikkeling op hockeytechnisch en -tactisch niveau.

4.         Brede aandacht behouden voor breedtesport bij de jeugd en bij de senioren, inbegrepen trimhockeyers en fithockeyers.

5.         Vanuit de standaardteams actieve betrokkenheid en aandacht creëren voor de breedtesport. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen en/of clinics.

6.         Betere kwaliteit van het hockeyspel op team en clubniveau.

7.         Brede aandacht geven voor de overgang van junioren naar senioren.

8.         Optimaliseren van de begeleiding van jonge seniorenteams.

9.        Vergroten van de spelvreugde en betrokkenheid bij de vereniging.

10.     Werven van trainers uit eigen ledenbestand.

11.     Werven van technisch kader.

12.      Werven van nieuwe jongste jeugdleden.

13.      Werken aan het realiseren van een betere balans tussen enerzijds jeugdleden en anderzijds seniorenleden. In 2015: 75% jeugdleden en 25% seniorleden.    

14.      Continuïteitsstructuur c.q. organisatiestructuur bieden zodat de kwaliteit en kwantiteit van spelers, trainers en coaches geborgen is dan wel verhoogd wordt.


 

3.         Topsport

 

De eerste heren en dames teams zijn de sportieve visitekaartjes van de club. Dat geldt niet alleen naar buiten toe, maar ook intern.  Een ambitieus jeugdbeleid heeft weinig zin als de jeugd niet ook als senior binnen de vereniging op hoog niveau kan blijven spelen. De eerste seniorenteams vormen dus een onmiskenbare schakel in het technische beleid van de club en zijn noodzakelijk voor een goede balans tussen prestatiesport en breedtesport.  Het beleid richt zich voor de beleidsperiode 2010-2015 op "topsport hockey” voor de eerste teams (standaard teams) en tweede teams (reserve teams).  

 

Van de standaard teams in de senioren (Heren 1 en Dames 1) wordt verwacht dat zij op een gestructureerde wijze doorgroeien naar de 1ste klasse en zo mogelijk hoger. 

Voor de acht standaardteams in de jeugdcategorie (jongens/meisjes D1, C1, B1, A1) geldt dat zij er naar moeten streven om in de top klasse uit te komen.

 

Van de tweede heren en dames teams wordt daarom verwacht dat zij minimaal uitkomen in de reserve overgangsklasse. Van de reserve jeugdteams wordt verwacht dat zij uitkomen in de subtop klasse.

 

De reserveteams bij de senioren bestaan uit jonge senioren die de stap naar de eerste teams nog ambiëren en kunnen maken, aangevuld met ervaren spelers die hun kunde en kennis willen overdragen. Zij hebben dus de functie van leerplaats voor de standaardteams.  De reserveteams spelen minimaal op het niveau reserve overgangsklasse.

 

Zowel het eerste als het tweede team (junioren en senioren) worden als "selectieteams” teams aangemerkt.  Deze teams staan onder leiding van een trainer/coach (combinatiefunctie)

 

Spelers en speelsters die op het hoogste niveau willen deelnemen zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat en op een zo hoog mogelijk niveau op zowel individueel als op teamniveau. De mate van inzet, de ontwikkeling, technisch en tactisch vermogen en de ambitie wegen zwaar in de beoordeling of iemand al dan niet in een prestatiegericht team thuis hoort. Om in het eerste of tweede team geselecteerd te kunnen worden is een prestatiegerichte instelling noodzakelijk.

 

Een prestatiegerichte instelling omvat onder meer: 

 

1.        Volledige inzet tijdens trainingen, wedstrijden en selectie.

2.        Ambitie.

3.        Positieve en initiërende persoonlijke- en teammentaliteit.

4.         Zwaardere beoordelingscriteria op gebied van technische en tactische kwaliteiten.

5.        Verplichte deelname aan de trainingen en wedstrijden.

6.         Verplichte deelname aan de zaalhockeycompetitie.

7.         Bewust zijn van de voorbeeldfunctie die binnen de club vervuld wordt!

            (visitekaartje)

 

8.         Actieve deelname in vereniging op hockeytechnisch –en tactisch gebied, waaronder het geven van trainingen, anderszins ondersteunen bij trainingsactiviteiten en regelmatig wedstrijden fluiten. 

9.         Het over willen dragen van hockeykennis en -vaardigheden waarmee de continuïteit van het beoogde hockeyniveau binnen MHCBeuningen op termijn gewaarborgd is. 

           

3.1      Klassering

 

Voor de nieuwe beleidsperiode (2010 – 2015) kan dit concreet vertaald worden in een streven van de volgende klassering van de teams.

 

Standaard-teams

Minimale klassering

Heren 1

1ste klasse

Dames 1

1ste klasse

JA1, JB1, JC1, JD1

Topklasse

MA1, MB1, MC1, MD1

Topklasse

 

Reserve-teams

Minimale klassering

Heren 2

Reserve overgangsklasse

Dames 2

Reserve overgangsklasse

JA2, JB2, JC2, JD2

Subtop klasse

MA2, MB2, MC2, MD2

Subtop klasse

 

 

3.2      Randvoorwaarden

 

In onze regio zijn er verschillende hockeyverenigingen waarvan de eerste teams op  hoog niveau spelen (QZ, Nijmegen, Union). Een aantal daarvan heeft ruimere middelen beschikbaar dan MHCBeuningen. Er is dus veel en soms zware concurrentie in de regio. Vanuit dat perspectief is het dus belangrijk dat MHCBeuningen een aantrekkelijke club blijft om op tophockey niveau te kunnen spelen. Daarvoor dienen dus goede en aantrekkelijke randvoorwaarden gecreëerd te worden, zoals:

  

1.                    Een degelijk technisch trainings- en selectiebeleid voor zowel junioren als senioren.

2.         Begeleiding van trainers en coaches door 1-ste lijn coördinatoren.

3.         Goede en voldoende materialen, zowel voor trainingen als wedstrijden

4.         Organiseren van clinics.

5.         Goede faciliteiten op het clubhuis om teambijeenkomsten te houden

6.         Goede communicatie en directe contacten tussen bestuur, technisch kader en de spelers/speelsters van de teams.

7.                     Voldoende en kwalitatief goede trainingsfaciliteiten.

8.         Voorwaarden blijven scheppen voor het beoefenen van Top sport.

9.         Voorwaarden blijven scheppen voor het aantrekken en/of behouden van getalenteerde spelers en speelsters.

 

 

4          Breedtesport

 

Hoewel de vereniging kiest voor ambitieuze doelstellingen voor tophockey door zowel de senioren als voor de jeugd, dient ook veel aandacht te worden geschonken aan de breedtesportbeleving. Hiermee bedoelen wij dat de overige teams evenzeer ondersteuning verdienen om op het voor hen optimale niveau te kunnen presteren. Een goede balans vinden tussen topsport en breedtesport is de uitdaging waar MHCBeuningen voor staat. Dit kan echter goed hand in hand gaan, want in teamverband presteren is leuk op alle niveaus.   

 

Om deze balans te kunnen behouden is het van belang om in ieder geval de volgende aspecten te faciliteren:

 

Twee kwalitatief goede trainingsmogelijkheden per week tenzij vanuit het team wordt aangegeven dat er animo is voor één trainingsmoment per week.

1.            Een aangename mix van ontspanning en inspanning, van prestatie en recreatie, waarbij iedere betrokkene zich prettig moet voelen bij de club.

2.            Iedereen kan hockeyen op zijn/haar niveau.

3.            Gelijke kansen om desgewenst door te stromen naar de prestatieve selectieteams.

4.            Teamindeling op leeftijd voor de jongste jeugd (F-, E- en D8-teams) waarbij talenten vanaf de D8 leeftijd zoveel als mogelijk en wenselijk bij elkaar worden gezet.

5.            Teamindeling op basis van kwaliteit (techniek, tactiek en motivatie) en sociale aspecten.

6.            Veel aandacht voor het verbeteren en opleiden van trainers en trainingsmethoden.

 

Bij de jongste jeugd staat bij de F en jongste E spelers voornamelijk het spelplezier voorop en ligt het accent op het op een speelse wijze aanleren van het technisch moeilijke hockeyspel. Bij de oudste E- en 8D teams en bij de elftallen in de D, C, B, en A jeugd zal onderscheid worden gemaakt naar serieuze sportbeoefening voor talentvolle / ambitieuze spelers en de meer recreatieve hockeyers.

 

Binnen de breedtesport categorie vallen alle teams waarin spelplezier, sociale contacten en sfeer de belangrijkste aspecten van het hockeyen vormen.  Hiernaast zijn het bevorderen van teamgeest, het stimuleren van de prestatie, en het toezien op de naleving van de normen en waarden belangrijke uitgangspunten die van toepassing zijn. Onder de categorie breedtesport vallen de jongste jeugd teams, de juniorenteams (3eteam en verder), de seniorenteams (3e team en verder), de veteranen teams, trimhockeyers en fithockeyers.

 

De juniorenteams teams spelen op het juiste niveau dat het beste bij de groep past.  Blijkt een team in praktijk beter of slechter te presteren, dan kan tijdens de herfst of na de winterstop een herindeling plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de Jeugdcommissie.   

 

 

 

De Jeugdcommissie ziet toe op de samenstelling van de breedtesport jeugdteams (jongste jeugd en jeugd). De samengestelde teams zullen aan de coaches door de  Jeugdcommissie voorgelegd en besproken worden.   

 

Regelmatig geschiedt de begeleiding van de jeugdteams door enthousiaste ouders die zelf weinig of geen hockeyervaring hebben. Het is belangrijk om deze coaches te ondersteunen te enthousiasmeren en indien gewenst op te leiden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de Jeugdcommissie van MHCBeuningen. Ondersteuning in de vorm van opleiding kan door middel van een aantal trainers- en coachavonden plaatsvinden. Op hockeytechnisch en –tactisch gebied kunnen minder ervaren coaches hun vaardigheden tevens verbeteren door Hockey Academy te consulteren. Hiervoor dient de Jeugdcommissie  altijd als vraagbaak. De coaches fungeren als a anspreekpunt van hun team en nemen bij problemen contact op met de betreffende verantwoordelijke van de Jeugdcommissie.

 

De coaches fungeren als aanspreekpunt van hun team en nemen bij problemen contact op met de Jeugdcommissie. Kernactiviteiten zijn:

 

1.    Bevorderen van de teamgeest

2.    Stimuleren van het plezier en prestatie

3.    Toezien op de naleving van de normen en waarden.

 

In samenspraak met de Jeugdcommissie adviseert de Technische commissie (TC) de competitieleider van de KNHB (district Oost) over de junior- en seniorindeling in een bepaalde klasse. Dit gebeurt op grond van het geschatte niveau in de diverse teams.

 

Van de spelers en speelsters in de breedtesportcategorie zijn de volgende uitgangspunten en kenmerken van toepassing:

 

1.    Gezelligheid en betrokkenheid creëren in het team en op de club.

2.    Een positieve persoonlijke- en teammentaliteit.

3.    Er gelden beperkte beoordelingscriteria op het gebied van technische en tactische kwaliteiten.

4.    Verplichte deelname aan trainingen en wedstrijden.

5.    Actieve deelname aan vrijwilligersactiviteiten waaronder het fluiten van wedstrijden, het draaien van bardiensten en deelnemen in commissies.

 

 

 

 

 

5.         Jeugdbeleid

5.1      Algemeen

Het jeugdbeleid kent twee hoofddoelstellingen:

 

1.    Het naar een hoger plan brengen van het spel- en speelniveau van de jeugd, en aansluiting blijven houden bij de regionale jeugdtop;

2.    Ieder individueel jeugdlid op zijn of haar niveau zich maximaal te doen ontwikkelen met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk spelplezier.

 

In de eerste jeugdteams (standaardteams) worden ambitieuze en talentvolle spelers geplaatst. De tweede teams (reserveteams) in de A, B, C en D leeftijdscategorie moeten ook goed worden begeleid om aansluiting te houden bij de eerste teams. Er kunnen potentiële eerste teamspelers in deze teams aanwezig zijn, die vaak door nog onvoldoende lichamelijke ontwikkeling de top in hun leeftijdscategorie nog niet aan kunnen; één jaar later valt dit echter niet uit te sluiten. Voor de overige teams (3e team en verder) van de A ,B, C en D jeugd ligt bij de indeling meer het accent op gezelligheid en plezier beleven in de sport. Een goede begeleiding van deze teams is noodzakelijk.

 

Het is van belang om de opvang en begeleiding van de jeugdteams met behulp van een deskundig kader en sterke organisatie te optimaliseren. Vervolgens dient er zorg gedragen te worden voor het waarborgen van een goede doorstroming en begeleiding naar de seniorenelftallen zowel naar de topteams als de recreatieve teams.  De realisatie hiervan vindt onder meer plaats aan de hand van het vastgestelde trainings- en selectiebeleid.

 

De Technische commissie en Jeugdcommissie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het vastgestelde hockey technische beleid. Zij leggen hiervoor verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Hockeytechnische zaken en het bestuurslid Jeugdzaken.     

5.2      Jongste jeugd

 

Vanaf de Stickies tot en met de D8 jeugd staat het spelplezier voor alle kinderen voorop. Daarnaast wordt er natuurlijk op gelet dat talentvolle spelers/speelsters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanaf de oudste E teams begint de selectie naar sterkte, vanzelfsprekend met behoud van het spelplezier.  Hierbij wordt gestreefd naar een indeling in zogeheten homogene groepen, waarbij kinderen qua spelniveau bij elkaar worden gebracht.

 

Kinderen leren spelenderwijs om samen te werken op het hockeyveld. Alleen kun je geen wedstrijd winnen, met elkaar wel! Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer belangrijke rol. De trainer en coach zijn de voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen. Ten slotte gaan de kinderen wekelijks het hockeyveld op om te ‘leren’ en zich steeds verder te ontwikkelen op sportief- en sociaal niveau.

 

 

 

 

Met de indeling van de F, E en D8-teams is de Jeugdcommissie gebonden aan de leeftijden van de spelers, opgesteld door de KNHB. Een geboortedatum hoort bij een bepaalde categorie. Een speler kan in principe niet in een lagere categorie worden geplaatst, maar wel in een hogere categorie. Indien er een onderbezetting is in een hogere categorie, worden spelers die hiervoor geschikt worden geacht, doorgeschoven.

 

MHCBeuningen maakt voor de indeling van de Jongste Jeugdteams gebruik van een indelingsbeleid met als doelstelling dat de teams zo veel mogelijk ingedeeld worden op basis van gelijke hockeycapaciteiten en instelling.  Dit is mogelijk omdat voor elke leeftijd meerdere teams voor de competitie ingeschreven kunnen worden. Deze indeling op niveau begint vanaf de tweedejaars E leeftijd en zal in de jaren daarna een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

 

Deze indeling van teams, waarbij in de eerste plaats naar niveau wordt gekeken, vindt plaats om verschillende redenen. Het belangrijkste aspect is dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen wanneer ze in een team zitten met meer gelijkwaardige hockeyers. Kinderen die beter zijn dan gemiddeld worden bijvoorbeeld extra uitgedaagd, omdat ze op een hoger niveau kunnen spelen. Ook voor kinderen die normaal wat minder aan de bal komen is deze indeling gunstig, omdat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en te onderscheiden als ze in een meer gelijkwaardig team spelen. Er wordt dus gestreefd naar het formeren van homogene groepen, waarin iedereen optimaal kan functioneren.

Het sociale aspect is bij velen een belangrijke reden om te gaan hockeyen en mag ook zeker niet vergeten worden. Echter: de ervaring leert dat kinderen snel genoeg weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken als ze in een ander team komen. Bovendien wordt dit alleen maar gemakkelijker als deze nieuwe teamgenootjes een meer vergelijkbare hockeyinstelling hebben.

Ten slotte is de kans groot dat bij indeling op niveau kinderen in hetzelfde team blijven spelen als in het seizoen daarvoor.

Omdat MHCBeuningen van mening is dat de beoordeling van niveau het beste kan gebeuren door mensen die het hele seizoen lang het team hebben begeleid, wordt bij de indeling allereerst gebruik van een evaluatieformulier, via de Hockey Academy, welke door de trainer(s) en coach(es) van het team gezamenlijk wordt ingevuld.

Op dit formulier wordt iedereen individueel beoordeeld op zaken als: techniek, tactiek, fysiek, motivatie en mentaliteit. Ten tweede worden er in de periode maart/april/mei zogenaamde scouts ingezet om wedstrijden gaan bekijken. Deze scouts zijn onafhankelijk en hebben goede technische hockeykennis.
Indien op basis van deze gegevens nog twijfels bestaan, worden er extra trainingen en wedstrijden georganiseerd, waarna alsnog een verantwoorde teamindeling plaats kan vinden.  Daarnaast wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

 

 

Indien daar zwaarwegende sociale factoren aan ten grondslag liggen kan het voorkomen dat voor sommige kinderen dispensatie aangevraagd wordt om één jaar langer in een bepaalde leeftijdscategorie uit te komen. Anderzijds komt het ook voor dat kinderen vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdsklasse. Bijvoorbeeld indien een team onvoldoende spelers beschikbaar heeft en het aantal spelers in de desbetreffende leeftijdscategorie ontoereikend is gebleken.        

Planning:

Eind november:       invullen evaluatieformulieren via Hockey Academy
Medio maart:            start bekijken wedstrijden door scouts
Eind april:                 invullen evaluatieformulieren via Hockey Academy
Eind april:                 concept indeling wat betreft aantallen teams
Mei:                            eventueel organiseren van trainingen om de teams verder in te                                                                               delen.
Eind juni:                  definitieve teamindeling volgend seizoen

 

5.2.1   Samenstelling teams Jongste jeugd

Puppies:

Kinderen die na 1 oktober van het lopende seizoen en voor 1 oktober van het komende seizoen 6 jaar worden. De puppies trainen als één groep; er is geen teamindeling.

 

Stickies

Kinderen die op 1 oktober van het lopende seizoen 6 zijn. Kinderen die ouder zijn maar wel in groep 3 zitten, hebben ook de mogelijkheid om bij de Stickies te worden ingedeeld. Dit wordt overlegd met de ouders. Kinderen die jonger zijn, maar wel aantoonbaar in groep 3 zitten, mogen bij de stickies, het is aan de trainers/coördinatoren of ze één jaar of mogelijk langer bij de stickies spelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de betreffende coördinator van de Jeugdcommissie.

De Stickies trainen als één groep; er is geen teamindeling.

 

F-team – drietalhockey

-          Streven is alleen jongens- of meisjesteams; als de aantallen dit niet toelaten wordt een gemengd team gevormd.

-          Streven is 8 spelers in een team.

-          Bij de teamvorming wordt rekening gehouden met de ouders die zich als coach hebben opgegeven (2 begeleiders per team).

-          Indien gewenst door de ouder wordt bij de teamvorming iedere speler/speelster ingedeeld bij een vriendje/vriendinnetje.

-     De TC Jongste Jeugd / JJ-coördinator bepaalt uiteindelijk – i.o.m. Stickietrainers - de samenstelling van het F-team.

 

 

 

 

E-team 1ejaars – zestalhockey

-     Een E-team bestaat óf uit jongens óf uit meisjes; een gemengd team is niet mogelijk.

-     Streven is minimaal 7 spelers in een team, waarbij 8 spelers wenselijk is.

-     Bij de teamvorming wordt rekening gehouden met de ouders die zich als coach hebben opgegeven (2 coaches per team).

-     Bij de teamvorming wordt zoveel mogelijk dezelfde samenstelling van het F-team aangehouden.

In de overgang van de 1e naar de 2e jaars E is voor het eerst sprake van selectie. Reden hiervoor is dat de KNHB binnen die leeftijdscategorie de mogelijkheid stimuleert om kinderen achttal-hockey te laten spelen. Dit betreffen dan kinderen die daar technisch en fysiek aan toe zijn en voor wie het vervroegd overstappen naar achttalhockey derhalve positief bijdraagt aan hun ontwikkeling als spe(e)l(st)er.

 

E-team 2ejaars – zestalhockey

-     Een E-team bestaat óf uit jongens óf uit meisjes; een gemengd team is niet mogelijk.

-     Streven is minimaal 7 spelers is een team, waarbij 8 spelers wenselijk is.

-     De Jongste jeugdcoördinator bepaalt uiteindelijk i.o.m. de coaches/trainers de samenstelling van het tweede jaars E-team op basis van gelijke hockeycapaciteiten en instelling.

 

D8 – één jaar achttalhockey

-     Een D8-team bestaat óf uit jongens óf uit meisjes; een gemengd team is niet mogelijk.

-     Streven is minimaal 9 spelers is een team, waarbij 10 spelers wenselijk is.

-     Aan de hand van de door de trainer/coach opgestelde profielschets, de gegevens van de scouts, eventuele selectietrainingen en in overleg met de TC Jongste jeugd en de Technische commissie Jeugd worden de teams samengesteld, waarbij wordt gelet op inzet en hockeyprestaties.

 

 

 

 

 


 

5.2.2   Profielschetsen

 

MHCBeuningen maakt gebruik van "Hockey Academy”. Hierin kunnen de coaches en trainers van de FED8 teams, de vorderingen van een speler/speelster invullen. Coaches/trainers doen dit in november en april aan de hand van het tussentijdse beoordelingsformulier. De D8-spelers die elftal worden, worden bij de overgang naar de D elftallen door de Jeugdcommissie en Technische commissie op sterkte ingedeeld.

5.2.3   Instromen van nieuwe FED leden

 

Voor de instroom van nieuwe FED leden geldt dat, net als bij de instroom van oudere leden, er een intake gesprek plaatsvindt. In dit gesprek zullen de ouders gewezen worden op hun verplichting om actief bij te dragen aan de vrijwilligerstaken. 

 

Indien – aan het begin van het seizoen c.q. tijdens/na de herfstvakantie- een kind in de FED-leeftijd zich aanmeld als lid en nog geen hockeyervaring heeft, zal het tot aan de herfstvakantie c.q. tot aan de winterstop trainen alvorens in een (eventueel nieuw te vormen) team te worden geplaatst.

 

Indien een kind in de FED-leeftijd geen hockeyervaring heeft en zich aanmeldt tijdens of na de winterstop, wordt het aangenomen als trainingslid tot het einde van het lopende seizoen, tenzij een team onderbezet is en versterking kan gebruiken. Veiligheid van het kind staat hierbij voorop.

 

Minimale speltechniek is vereist. De Jeugdcommissie beslist – in overleg met de trainer/coach - of een trainingslid mag gaan spelen.

 

Indien een kind in de FED-leeftijd met hockeyervaring zich (gedurende het seizoen) aanmeldt, dan zal het – indien er plaats is – worden ingedeeld in een team en kan het meedoen met het spelen van wedstrijden.

 

Indien, gedurende het hele seizoen, een kind in de Stickieleeftijd zich aanmeldt, kan het starten met trainen, zolang er plaats is binnen de groep.

 

Voor alle teams geldt dat zij pas mee kunnen doen met de competitie indien zich 2 coaches/begeleiders (meestal ouders) hebben gemeld om het team te begeleiden.

5.2.4   Bekendmaking jeugdteams
De teamindelingen voor het volgende seizoen worden voor de zomervakantie gepubliceerd op de internetpagina www.mhcbeuningen.nl.  Het is alleen bij zeer hoge uitzondering mogelijk dat er hierna nog wijzigingen worden aangebracht. Wijzigingen van teamsamenstelling is onderdeel van het uitoefenen van een sport. In de praktijk is ook gebleken dat kinderen in zeer korte tijd gewend zijn aan hun nieuwe teamindeling.

 

6.         Seniorenbeleid

 

6.1      Doelstellingen

 

Het seniorenbeleid kent de volgende twee doelstellingen:

1.    Het naar een hoger plan brengen en behouden van het spel- en speelniveau van het Beuningse hockey en de voorwaarden scheppen voor aansluiting bij de regionale en interregionale top.

2.    Elk individueel lid kan op zijn of haar niveau maximaal presteren met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk spelplezier.

 

Het beleid ten aanzien van de senioren (inbegrepen veteranen en veterinnen) wordt onder auspiciën van het bestuurslid Hockeytechnische zaken inhoud gegeven door de TC coördinator Senioren. Voor de topteams gebeurt dat door het bestuurslid Hockeytechnische zaken. De TC coördinator Senioren houdt zich onder meer bezig met de elftalindelingen en de inzet van trainers. Voor het begin van elk seizoen zal de teamindeling worden vastgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn achtereenvolgend:

 

1.     evenwichtige samenstelling van de teams, zodat elk team over voldoende spelers kan beschikken;

2.     indeling op spelniveau dat past bij het fysieke en technische vermogen en de ambitie van de teams;

3.     scheppen van randvoorwaarden voor spelplezier.

 

Met uitzondering van de breedtesport teams wordt de indeling bij de  winterstop zonodig herzien.

 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere doelstellingen te formuleren.

 

·           De club streeft hoge ambities na, met behoud van een goede sfeer en aandacht voor de breedtesporthockeyers.

·           De tweede teams (Heren 2 en Dames 2) zijn reserveteams en dienen op een niveau te spelen dat niet ver af ligt van het niveau van Heren en Dames 1. Dit betekent dat voor de tweede teams het streven minimaal gericht is op een plaats in de reserve overgangsklasse.

·           Alle seniorenteams, inbegrepen de trimhockeyers krijgen veldruimte aangeboden om te trainen. Er wordt naar gestreefd om op die velden een gekwalificeerde trainer in te zetten.

 

6.2      Overgangsbeleid van junioren naar senioren

 

Er komt een moment dat jeugdleden de leeftijd bereiken dat zij moeten overgaan naar de senioren. Dit is een kwetsbaar moment. Jeugdleden beëindigen in die fase veelal hun middelbare schoolopleiding en verlaten Beuningen om in een andere plaats een vervolgopleiding te gaan volgen. Bovendien wordt er bij de senioren meer zelfstandigheid en een groter eigen verantwoordelijkheid verwacht.

 

 

 

Er is niet altijd een coach die stuurt of begeleidt, organisatorische zaken dienen zelf geregeld te worden (waaronder ook fluiten van wedstrijden, bardienst, e.d.), het hockeyspel is over het algemeen fysieker en sneller dan bij de junioren.

 

Kortom er wordt een groter beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid, initiatief en zelfredzaamheid. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden is specifiek beleid vereist, dat actief inhoud wordt gegeven.

 

Dit overgangsbeleid omvat te minste de navolgende elementen.

 

·           Waar mogelijk wordt in de A-jeugd de gelegenheid geboden zo nu en dan eens mee te spelen met een seniorenteam.

·           Halverwege het eerste seizoen van de eerste jaars A jeugdspelers wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de spelers/speelsters die bij MHCBeuningen de overstap naar de senioren willen maken. Hierbij wordt erop gewezen dat ondanks werken of studeren in een andere stad de weekeinden (zeker aanvankelijk) veelal in Beuningen zullen worden doorgebracht. Hockey kan een leuke invulling van een deel van dat weekeinde blijven. Dit gesprek wordt in het laatste jaar waarin de spelers en speelsters  nog in de A leeftijdscategorie uitkomen  nog twee keer herhaald om zo vast te stellen hoeveel jeugdleden binnen MHCB de overstap zullen maken naar seniorenhockey.

·           Een belangrijk aspect van de inventariserende gesprekken vormt het vaststellen van de verwachtingen van de potentiële overstappers.

·           Na elke gespreksronde met de oudste jeugdteams vinden gesprekken plaats met de seniorenteams die naar spelniveau en leeftijd in aanmerking komen om overstappende jeugd op te nemen. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om overstappende jeugdleden in te passen in een bestaand elftal of nieuwe seniorenteams te formeren. De verwachtingen van de overstappende jeugdleden vormen hierbij belangrijke overwegingen.

 

Deze inventariserende gesprekken worden op initiatief va de Jeugdcommissie georganiseerd en in samenspraak met de TC coördinator Senioren, de Seniorencommissie en de aanvoerders van de desbetreffende senioren teams,  gehouden.

 

Per saldo moet aan het einde van het seizoen een plan voorliggen waarbij de overstap naar en eventueel integratie in de seniorenteams is vastgelegd. Dit plan wordt vervolgens nog een keer besproken met de overstappers en de aanvoerders van de eventueel opnemende seniorenteams. Ook deze gesprekken worden  georganiseerd en gehouden door de Jeugdcommissie, de TC coördinator Senioren de Seniorencommissie en de aanvoerders en/of vertegenwoordiging van de seniorenteams.  Het streven is er primair op gericht om overstappers zoveel mogelijk naar spelniveau in een team te plaatsen. Zo mogelijk moet worden voorkomen dat overstappers alleen in een voor hen onbekend seniorenteam worden geplaatst.  Voor jeugdleden die in een andere plaats gaan studeren wordt overwogen een apart "Beunings studententeam” te formeren.

 

 

 

 

De selectie van dit team kan groter zijn zodat flexibel kan worden gereageerd op de eventuele afwezigheid van een aantal spelers. Anderzijds leidt een grotere selectie vaak tot meer afzeggingen. Indien wordt besloten een nieuw jeugdig seniorenteam te formeren dient daaraan een in het seniorenhockey ervaren manager/begeleider toegewezen te krijgen, die vooral ook praktische steun kan geven.

 

Zo beschikt niet elke jongere senior over een rijbewijs en een auto en zal er voor uitwedstrijden van een dergelijk team nog steeds een rijschema moeten worden opgesteld. Door een goede voorbereiding en concrete ondersteuning kan worden voorkomen dat oudste jeugdleden bij de overgang naar de senioren het gevoel hebben in de steek te worden gelaten en uit angst voor het onbekende of om andere reden te stoppen met hockey bij MHCB. Een optie die momenteel nog weinig wordt gebruikt om leden voor de club te behouden betreft een (tijdelijke) overstap naar het trimhockey. Deze optie moet nadrukkelijk worden opengehouden.

 

6.3      Veteranen

 

De veteranenafdeling neemt binnen onze vereniging een voorname plaats in.  De heren veteranenteams leveren hun bijdrage op bestuurlijk en organisatorisch gebied. Zij leveren naar verhouding veel bestuur- en commissieleden. Tevens is menig veteraan actief in de jeugdbegeleiding of als scheidsrechter. De vereniging waardeert hun inbreng zeer en als zodanig zijn zij goed geïntegreerd in de vereniging.  Veteranen zijn van vaste waarde voor de vereniging.

 

Met ingang van februari 2011 zullen de trainingen aanvangen voor een nieuwe groep Veterinnen hockeyers. Het is de bedoeling dat deze groep in het nieuwe seizoen (2011-2012) deel gaat nemen aan de zondagcompetitie.  

 

Voor de veteranen en veterinnen gelden de volgende doelstellingen:

 

1.    De nadruk bij veteranen en veterinnen hockey ligt op spelvreugde en gezelligheid, waarbij de A veteranen(veterinnen) een prestatief karakter hebben. De lagere teams zijn recreatief van aard.

2.    Alle veteranen- en veterinnenteams krijgen veldruimte om te trainen. Waar mogelijk wordt op de velden waar wordt getraind een gekwalificeerde trainer beschikbaar gesteld. 

 

6.4      Trimhockey

 

Onze vereniging kent een grote groep trimhockeyers. Zij trainen momenteel één keer per week op de maandagavond en organiseren een paar keer per jaar oefenwedstrijden. Trimhockey spelen is een goede manier om nader kennis te maken met hockey voor senioren die in de jeugd niet gehockeyd hebben en voor ouders.   

 

 

 

 

6.5      Fithockey

 

Onze vereniging kent een grote groep fithockeyers. Zij trainen momenteel één keer per week op de maandagmorgen op het oefenveld. Fithockey is opgezet met het doel om ook ouderen een plezierige vorm van beweging op onze vereniging aan te bieden.


 

7.         Zaalhockeybeleid

 

7.1      Beleid

 

Zaalhockey vormt een uitstekende aanvulling op het veldhockey. Het bestuur van MHCBeuningen wil de deelname aan deze vorm van hockey stimuleren; zowel voor de jeugd als voor de senioren.

 

Uitgangspunt voor het MHCB beleid inzake zaalhockey is de opvatting dat zaalhockey de technische en tactische ontwikkeling van hockey op het veld kan ondersteunen. Zaalhockey biedt spelers in jeugdteams van MHCBeuningen veel spelplezier en biedt hen een sportief en serieus alternatief tijdens de winterstop. MHCBeuningen streeft naar maximale speeltijd voor iedere speler op ieder niveau en naar ieders eigen beleving.

 

1.         MHCBeuningen stelt zaalhockey verplicht voor alle spelers en speelsters van de jeugdselectieteams (D, C, B en A standaardteams + reserveteams)  en schrijft deze teams in voor deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie.

2.         MHCBeuningen wenst in de zaal vertegenwoordigd te worden door het eerste Heren- en Damesteam en schrijft deze in voor deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie.

3.         MHCBeuningen stelt de overige jeugdteams (vanaf het derde team) en de seniorenteams (vanaf het tweede team) in de gelegenheid zich, onder voorwaarden, facultatief in te schrijven voor de zaalhockeycompetitie.

4.         De jongste jeugd teams (F-categorie t/m D8 tallen) worden niet ingeschreven    voor de zaalhockeycompetitie.

 

7.2      Samenstelling zaalhockey selectieteams

 

MHCBeuningen is van mening dat zaalhockey in sterke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van spelers als deze spelers optimale speeltijd krijgen.  Hierom kiest MHCBeuningen er voor om de standaard- en reserve jeugdteams (selectieteams) in de zaalcompetities in te schrijven in kleiner verband door deze te splitsen in 1e, 2e, en  3e teams.

 

Motivatie:

Veldhockey selectieteams bestaan uit 11 spelers plus 2 tot soms wel 4 reservespelers.  Zaalhockey spelen met grote groepen van 13-16 spelers heeft belangrijke nadelen:

-          een zaalteam mag reglementair maximaal bestaan uit 12 spelers: 6 inhet veld en 6 op de bank;

-          met 13 – 16 spelers per team is de speeltijd per speler gemiddeld altijd minder dan 50%, bij een tijdsinvestering van 100%;

-          coaches moeten veelvuldig wisselen, wat tot onrust in het team en op het veld leidt.

 

 

 

 

Voordelen van de door MHCBeuningen gehanteerde wijze van inschrijven van zaalhockey jeugd selectieteams zijn:

 

-          er hoeven geen spelers van een team ‘thuis’ te blijven omdat er volgens de regels maar maximaal 12 spelers mee mogen naar een wedstrijd;

-          een zaalhockeyteam bestaat uit gemiddeld negen spelers: zes in het veld en drie op de bank;

-          de niveauverschillen tussen de spelers binnen een kleiner zaalteam zijn kleiner, de kwaliteit van het team wordt hierdoor groter;

-          de verschillende teams zijn beter op niveau in de verschillende competitiepoules in te schrijven en in te delen;

-          teams zullen in de competitiepoules waarin zij zijn ingeschreven op een hoger niveau presteren;

-          meer speeltijd per speler, minder tijd op de bank (minder teleurgestelde spelers en ouders)

-          effectievere tijdsinvestering spelers waardoor o.a. meer spelplezier en een betere ontwikkeling mogelijk is.  

 

Om deze redenen streeft MHCBeuningen ernaar om voor de selectieteams het volgende beleid te voeren:

 

1.    Uit de selectieteams in één leeftijdscategorie worden twee of drie kleinere  zaalhockeyteams op sterkte geformeerd.

2.    Twee veldteams bestaan uit gemiddeld ongeveer 27 spelers, drie zaalhockeyteams bestaan minimaal uit 9 spelers en maximaal uit 11 spelers per zaalteam.

3.    Indien daar organisatorische redenen aan ten grondslag liggen, is de Technische commissie bevoegd om van dit indelingsbeleid af te wijken.            

 

Indeling per leeftijdscategorie:

 

-          In het 1e zaalhockeyteam worden in principe de sterkste zaalhockeyers uit de desbetreffende leeftijdscategorie geselecteerd. (A1, B1, C1, D1)

-          In het 2e zaalhockeyteam worden in principe de gemiddelde zaalhockeyers uit de categorie geselecteerd ( A2, B2, C2, D2)

-          In het 3e zaalhockeyteam (samen te stellen afhankelijk van de grootte van de spelersgroep in de desbetreffende leeftijdscategorie) worden in principe de minder sterke zaalhockeyers uit de categorie geselecteerd ( A3, B3, C3, D3).

 

7.3      Samenstelling zaalhockey breedtesport teams 

 

Teams, zijnde niet selectieteams, kunnen zich facultatief inschrijven voor zaalhockey.

Voorwaarde is dat MHCBeuningen over voldoende zaalaccommodatie beschikt.

Voor de inschrijving van de teams worden de volgende procedures gevolgd:

 

 

 

 

 

1.    In mei/juni worden alle jeugdleden (vanaf 3eteam)  door de Jeugdcommissie benaderd met de vraag of zij al dan niet deel willen nemen aan de zaalhockeycompetitie in het nieuwe hockeyseizoen (inventarisatie).

2.    In mei/juni worden alle seniorleden (vanaf 1eteam)  door de Seniorencommissie benaderd met de vraag of zij al dan niet deel willen nemen aan de zaalhockeycompetitie in het nieuwe hockeyseizoen (inventarisatie).

3.    Aan de hand van de inventarisatie vindt de voorlopige inschrijving van de teams aanvang september plaats.

4.    Spelers/speelsters die toch af willen zien van deelname dienen dit gedurende de maand september bij de Jeugdcommissie respectievelijk Seniorencommissie aan te geven. Spelers/speelsters die zich lopende maand september niet afgemeld hebben zijn de zaalhockeycontributie verschuldigd.  

5.    De definitieve inschrijving van de teams geschiedt eind september.

6.    De inschrijving wordt gecoördineerd door de Zaalhockeycommissie. Bij de jeugdteams is dit in samenspraak met de verantwoordelijke lijncoördinator per leeftijdscategorie van de Jeugdcommissie. Bij de senioren is dit in samenspraak met de Seniorencommissie.

7.    In samenspraak met de Zaalhockeycommissie zorgt de Technische commissie voor trainers.

 

Teams die deel willen nemen aan de zaalhockeycompetitie dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

1.    Alle spelers die hebben aangegeven te gaan zaalhockeyen doen mee aan de    voor het  team georganiseerde zaalhockeytrainingen.

2.    Alle spelers die in het bezit zijn van een scheidrechters kaart hebben de verplichting om, op verzoek van de arbitragecommissie , wedstrijden te fluiten.

3.    Elk jeugdteam zorgt zelf voor een coach/begeleider. Desgewenst zorgt de Jeugdcommissie voor ondersteuning bij het vinden van een coach/begeleider.

 

7.4      Zaalhockeycontributie

 

De kosten van deelname aan de zaalhockeycompetitie worden doorbelast aan de spelers van de teams door middel van een zaalhockeybijdrage. 

 

Tegenover deze zaalcontributie staat dat MHCBeuningen:

 

-          de teams inschrijft bij de KNHB voor deelname aan de zaalhockeycompetitie;

-          ondersteuning biedt bij het vinden van een coach;

-          trainingscapaciteit biedt in de zaal of op één van de kunstgrasvelden;

-          voor aanvang van het zaalhockeyseizoen een zaalhockeybriefing aanbiedt voor trainers, coaches en scheidrechters;

-          ondersteuning biedt in de vorm van een wedstrijdsecretariaat en een zaalcommissaris.

 

 

 

 

 

7.5      Organisatie zaalhockey MHCBeuningen

 

De organisatie van het zaalhockeyseizoen valt uiteen in verschillende fasen en taken per fase. Deze taken worden door verschillende commissies en bestuursleden uitgevoerd. Eindverantwoordelijk voor de organisatie van zaalhockey is de Zaalhockeycommissie.

 

De Zaalhockeycommissie wordt ondersteund door de lijn coördinatoren van de Technische commissie en de Jeugdcommissie. De Zaalhockeycommissie vertegenwoordigt de ontwikkeling van zaalhockey namens MHCBeuningen binnen de Technische commissie en de Jeugdcommissie van MHCBeuningen.

 

7.5.1   Voorbereidingsfase (mei, september - oktober)

 

Zaalcommissaris / zaalhockeycommissie

 

a.    Organiseren trainingscapaciteit door middel van huren van zalen alsook door het creëren van zaalhockey-trainingsgelegenheid op kunstgras met behulp van veldbalken.

b.    Verdelen van de beschikbare trainingscapaciteit, rekening houdend met de beschikbaarheid van veld, zalen, trainers en teams door de zaalhockeycommissaris in samenwerking met de trainingscoördinator en per categorie.

c.    Coördineren van de voorlopige inschrijvingen van de teams voor de zaalhockeycompetitie in samenwerking met de Technische commissie en de Jeugdcommissie.

d.    Aanschaf of aanvulling van trainingsmaterialen.

e.    Coördinatie van de zaalhockey arbitrage.

 

Jeugdcommissie, lijncoördinatoren   

 

a.    Breedtesportteams informeren over de mogelijkheid tot inschrijving voor de zaalhockeycompetitie.

b.    Coördineren van de begeleidingsteams (trainers, coaches, managers) voor de zaalhockeyteams in overleg met de veldbegeleiders van de teams.

 

Technische commissie, technisch coördinatoren

 

a.    Per categorie coördineren van de begeleiding van de zaalhockeyteams (trainers, zaalhockeycoaches etc.) voor de selectieteams i.s.m. de lijn coördinator.

b.    Ondersteunen en organiseren van de training van zaalhockeytrainers.

c.    Begeleiden en vaststellen van de zaalhockeyteams in samenspraak met de trainers/zaalhockeycoaches.

d.    In samenwerking met de zaalhockeycommissie het organiseren van selectiewedstrijden en/of trainingen t.b.v. de zaalhockeyselectieteams.

e.    Begeleiding (zaalhockey-) trainers tijdens de start van de trainingen.

f.     Evaluatie en eventuele heroverweging van de samenstelling van de          zaalhockeyselectieteams lopende het seizoen

 

Zaalhockeycommissie

 

a.    Coördineren van de definitieve inschrijving van de zaalhockeyteams.

b.    Organiseren van een demonstratietraining vóór aanvang van de zaalcompetitie.

c.    In samenwerking met de Technische commissie organiseren van selectie-wedstrijden en/of trainingen t.b.v. de selectieteams. 

d.    Organiseren van een zaalhockeybriefing voor trainers, coaches en scheidsrechters om de zaalhockeyregels en het MHCB spelsysteem uit te leggen.

e.    Onderhouden van de contacten met KNHB en zaalbeheerders inzake de zalenhuur en facturatie.

f.     Beheer en toezicht gebruik veldbalken, organiseren leggen en ruimen van veldbalken.

g.    Beschikbaar stellen benodigde materialen en informatie aan zaalhockeycoaches/teams, waaronder:

- 1 coachmap per deelnemend team;

- 1 boekje met zaalhockeyregels KNHB per team;

- wedstrijdformulieren (meerdere per team);

- overzicht adressen zalen binnen de regio;

- tips en trucs zaalhockey;

- 2 zaalhockey wedstrijdballen per team;

- informatievoorziening via MHCB website (www.mhcbeuningen.nl).

 

Arbitragecommissie

 

a.    inventariseren welke scheidsrechters zaalhockeywedstrijden van de selectie- en recreatieve teams kunnen fluiten;

b.    bijdrage leveren tijdens de zaalhockeybriefing voor trainers, coaches en scheidrechters.


 

8.         Trainingsbeleid

 

In het seizoen 2008-2009 werd op MHCBeuningen Hockey Academy ingevoerd. Dit is een "web-based” programma dat het jeugdplan van de hockeyvereniging vormt en voor ieder trainer en coach toegankelijk is.  Dit jeugdplan vormt de basis voor de werkwijze van trainers en coaches. De uitwerking van hockeytrainingen is in verschillende modules en ten behoeve van uiteenlopende leeftijdscategorieën op te vragen en te raadplegen. In Hockey Academy is tevens een coachmodule opgenomen waarin uitgebreid ingegaan wordt op de tactische aspecten van het hockey.  

 

Om aan de vraag naar trainers te kunnen voldoen, wordt tijdens het gehele seizoen gezocht naar leden die trainingen kunnen verzorgen. Om de kwaliteit te borgen wordt er wel een aantal eisen gesteld zoals: eigen hockeyervaring (afhankelijk van de doelgroep waarvoor betreffende persoon wordt benaderd); aanwezigheid, zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken, leeftijd en autoriteit.

 

Om de ambities en doelstellingen  van MHCBeuningen te kunnen waarborgen is het van het grootste belang dat er binnen MHCB meer aandacht komt voor het kwaliteitsniveau van de trainingen, de trainers en structuur van de trainingen.   

 

Aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de trainingen zijn:

a.     Een heldere trainingsvisie op middellange termijn

b.     Aanbieden van trainingsopleidingen

c.      Gestructureerd trainen volgens trainingsprogramma ‘Hockey Academy’

d.     Aanstellen van "brood”trainers en trainerbegeleiders

e.     Voldoende trainingsmogelijkheden

f.       Voldoende trainingshulpmiddelen

g.     Kennisoverdracht

h.     Een verantwoord en transparant selectiebeleid

 

De trainer krijgt te maken met verschillende personen of commissies. Zo dient hij overleg te voeren met de coach van het betreffende team, is er regelmatig overleg met de TC coördinator en dient hij de voortgang te rapporteren aan de Technische commissie. Ten slotte moet er een "fit” zijn tussen de trainer en de groep.

 

De groep moet open staan voor zijn adviezen, moet bereid zijn om de oefeningen uit te voeren, de trainer moet kunnen inspelen op zaken die zich voordoen binnen de groep, moet open staan voor wensen en ideeën en moet de kaders die hij krijgt vanuit het Hockey Academy of van de Technische commissie kunnen vertalen naar de groep. Dit allemaal moet leiden tot het gewenste resultaat: op een zo hoog mogelijk niveau hockeyen en bereiken van optimale spelvreugde. Om bovenstaande te kunnen bereiken is het belangrijk om een aantal stelregels en richtlijnen vast te leggen.

 

 

 

 

8.1      Aantal trainingen en trainingsduur

 

•          Voor de selectie teams geldt:  minimaal twee trainingen per week.

•          Voor de breedtesport teams geldt:  twee trainingen  per week tenzij het team aangeeft maar aan één trainingsmoment per week deel te willen nemen.    

•          Voor de stickies, F en E jeugd geldt: 1 training per week.

Voor de D8 jeugd geldt minimaal één training per week.

•          Voor de keepers worden er keeperstrainingen gegeven.

•          Een training duurt maximaal 1,5 uur.

 

Deelname training

In overleg met de trainer dan wel coach kan een speler toestemming krijgen om een training te verzuimen. Dit moet een uitzondering zijn. Immers deelname aan de training is verplicht (junioren; prestatieve teams) en deelname aan de training draagt bij aan het verbeteren van het individuele niveau maar ook van het teamniveau en het spelplezier.

8.2      Trainingen F-, E- & D8-jeugdteams

 

Vanuit de TC, in samenwerking met de JC, worden -spelers uit de A- en B-jeugd, maar ook ouders met hockeyervaring (of andersoortige sportervaring) benaderd om de F-, E-, en D8-jeugd te gaan trainen. Jeugdtrainers kunnen zich aanmelden bij de trainingscoördinator die deel uitmaakt van de Technische commissie. Vanaf de F-jeugd worden de basistechnieken van het hockeyspel goed aangeleerd en ontwikkeld. Het programma Hockey Academy dient daarbij als leidraad. Het F-, E- en D8-spel wordt aangeboden en verder ontwikkeld. Plezier staat voorop, maar we willen progressie zien zowel bij de trainer als bij de kinderen.

 

Om ook de jongste jeugd trainingen goed te laten verlopen en daar echt de kweekvijver van de club van te maken is een goede coördinatie en begeleiding van groot belang. Een Jongste Jeugd trainingscoördinator draagt in samenspraak met de Technische commissie zorg voor de hockeytechnische begeleiding van Jongste jeugd trainers en trainsters.

 

De taken van de Jongste jeugdtrainingscoördinator omvatten onder meer:

 

1.         voorbereiden van trainingen ten behoeve van de Jongste jeugd;

2.         begeleiden c.q. aansturen van de trainers van de Jongste jeugd op woensdag;

3.         met behulp van Hockey Academy, communiceren van de trainingen ten            behoeve van de trainers Jongste jeugd teams;

4.         deelnemen aan de coach-/trainersavonden.

 

Een aantal maal per jaar is er een cursusavond voor de jeugd(ige) trainers. Deze avonden zijn verspreid door het jaar. Per avond wordt een bepaald thema behandeld. Onderwerpen kunnen zijn; basistechnieken F-, E- en D8-jeugd, wedstrijdsituaties, omgaan met bepaalde leeftijdsgroepen, opzet van de training en het uitzetten van velden. Eens per jaar worden trainers door de Technische commissie uitgenodigd om de FED-cursus van de KNHB te volgen.

 

8.3      Keeperschool

 

Bij elk team dient ook specifiek aandacht te worden besteed aan de vorming en training van keepers. MHCBeuningen beschikt over een zogeheten Keeperschool.

Voor iedere keeper/keepster vanaf de D-jeugd, wordt een keeperstraining georganiseerd die één keer per week gegeven wordt.  De keeperstrainingen vinden naast de reguliere trainingen plaats en voorzien in de behoefte naar speciale meer individueel gerichte trainingen. De keeperstrainingen maken structureel onderdeel uit van het trainingsplan en zorgen voor een verhoging van het niveau van de jeugd en senioren keepers binnen MHCB.  De Technische commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Keeperschool.

 

8.4      Ondersteuning trainers

 

Trainers, maar ook coaches, dienen gesteund te worden bij de uitvoering van hun taak. De Technische commissie heeft hierin een initiërende en coördinerende rol. Zij zal de lijnen uitzetten en de afspraken bewaken, spreekt de betrokkenen (zelfstandig of in samenwerking met de Junioren – of Seniorencommissie) aan en treedt op indien dit nodig is.

 

De lijnen die gevolgd worden:

 

•     Voor de E-lijn tot en met de B-lijn vormt Hockey Academy de (technische) basis, de leidraad, voor de opbouw van de trainingen. De begeleiding, de informatie, de coördinatie vindt plaats conform de in Hockey Academy aangegeven stappen c.q. procedure.

•     Trainers in de A-categorie werken zoveel mogelijk volgens hetzelfde programma als de seniorenteams. De rode draad hierbij is de basis die is gelegd door Hockey Academy, deze wordt vervolgens vertaald, uitgebouwd, en ingeslepen op seniorenniveau.

•     In de A-categorie en bij de senioren wordt zoveel mogelijk het tactisch concept gevolgd dat door Heren 1 en Dames 1 wordt gebruikt. Hiervoor krijgen zij ondersteuning van de trainers/coaches van Heren 1 en Dames 1 en de Technische commissie.

 

8.5      Opleiding en kosten van de opleiding

 

Trainers in de categorie E t/m B volgen de trainingsrichtlijnen die door  Hockey Academy aangegeven worden. Trainingen zijn per leeftijdscategorie en per week te downloaden en af te drukken. Om  de training goed te kunnen uitvoeren, krijgen de trainers een aantal informatieavonden aangeboden. Deelname hieraan is verplicht.

 

De KNHB biedt diverse opleidingen aan waaronder Jeugd hockeytrainer niveau  2, 3 en 4/coachB. Onze vereniging stimuleert deelname aan deze cursussen door deze te faciliteren (financiële vergoeding, cursusplaats in onze regio of bij onze club, e.d.) en door regelmatig alle trainers te informeren over de opleidingsmogelijkheden. MHCBeuningen streeft ernaar om in samenwerking met de KNHB elke 2 jaar een opleiding op haar eigen sportpark aan te bieden.

 

Indien een lid de mogelijkheid krijgt een cursus op kosten van MHC Beuningen te volgen worden  de volgende voorwaarden gesteld:

 

•         Voor het volgen van trainingscursussen geldt dat met goed gevolg afronden van de cursus(sen) de cursist  minimaal twee jaar training bij MHC Beuningen geeft na het seizoen waarin hij/zij de cursus volgt. Indien dit niet gebeurt, dient hij/zij het bedrag naar rato terug te betalen.

 

 


9.         Selectiebeleid

Het selectiebeleid van MHC Beuningen is erop gericht om de juiste hockey(st)er op het juiste moment binnen de desbetreffende leeftijdscategorie in het juiste team te krijgen. Uitgangspunt van het selectiebeleid bij de jeugd is dat dit niet alleen een momentopname is bij selectietrainingen en -wedstrijden, maar dat er een structurele monitoring gedurende het jaar plaatsvindt. Het gehanteerde "spelers volgsysteem” aan de hand van de "quick-scan” is daarbij een uitstekend hulpmiddel.

 

Jeugdspelers worden op leeftijd geplaatst in de betreffende leeftijdscategorie.

Bepaald is: Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar:

a.     18 jaar of ouder zijn: zijn senioren

b.     16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar: zijn junioren A;

c.      14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar: zijn junioren B;

d.     12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar: zijn junioren C;

e.     10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar: zijn junioren D;

f.       nog geen 10 jaar zijn: zijn junioren E.

Leden die nog geen 8 jaar zijn worden aangeduid als F-jeugd.     

 

Het plaatsen van jeugd in een "lagere” leeftijdscategorie is alleen mogelijk indien dispensatie verleend wordt door de KNHB. Dispensatie verzoeken kunnen alléén door de TC behandeld worden. Dispensatie is niet mogelijk voor spelers/speelsters die uitkomen voor de eerstelijns teams of teams die in de top klasse of sub top klasse uitkomen (Bondsbesluit).

 

Voor de competities voor heren veteranenteams geldt dat de deelnemers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 35 jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team maximaal twee spelers, die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 30 jaar zijn op 1 oktober, in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.

 

Voor de competities van dames veteranenteams geldt dat de deelnemers op 1 oktober van het lopende seizoen ten minste 30 jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team maximaal 2 speelsters, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 27 jaar zijn op 1 oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.

9.1      Monitoring & Selectiewedstrijden Junioren

 

De monitoring van de hockey(st)ers wordt in 1e instantie uitgevoerd door de coaches en trainers, aangezien deze personen nauw betrokken zijn bij de diverse teams. Ook de Technische commissie en de Jeugdcommissie zullen gedurende het jaar een vinger aan de pols houden en vooral kijken of de hockey(st)ers nog wel op het goede niveau spelen. Twee keer per jaar wordt aan alle coaches/trainers gevraagd een zogenaamde quick-scan in te vullen. Deze wordt verwerkt door de TC en mede gebruikt bij de vaststelling van de teamselecties in de tweede helft van het hockeyseizoen.

 

 

Omdat de aandacht bij de jongste jeugd (F en E) vooral toegespitst is op verkenning en met elkaar plezier hebben c.q. krijgen in het hockeyspelletje, blijft de noodzaak voor het maken van een tussentijdse beoordeling achterwege.  Pas bij de overgang van E naar D8-tallen worden individuele spelers beoordeeld (scouten, tussentijdse beoordeling, monitoren) op hun hockeytechnische vaardigheden.      

 

Om een goed en compleet eindbeeld te krijgen van de verschillende niveaus worden aan het eind van het seizoen selectiewedstrijden georganiseerd. Gedurende deze dagen zullen geselecteerde hockey(st)ers van de A-, B-, C- en D-selecties trainingen volgen en selectietrainingen/-wedstrijden spelen. Naast hockeytechnische aspecten zal mede gelet worden op sociale aspecten. Uiteindelijk gaat het erom dat er teams ontstaan waarin spelers en speelsters geselecteerd worden die zowel ten aanzien van individuele hockeykwaliteiten als ten aanzien van zijn/haar persoonlijke betekenis voor de selectie, het beste team vormen. Zowel ten aanzien van de standaardteams als de reserveteams dient gezocht te worden naar de beste balans die uiteindelijk op sportief gebied ook het beste resultaat zal opleveren.

 

9.2      Samenstelling Jeugdelftallen

 

Onderstaand stappenplan dient als leidraad om te komen tot een optimale en een voor ieder duidelijke indeling van de jeugdteams. 

 

1.         Selecties:     

            Onder de selecties worden verstaan het 1e en reserve team (2e team)       van iedere leeftijdscategorie.  De nadruk ligt op "Topsport hockey”.  Spelers en speelsters hebben de ambitie om zo hoog mogelijk te spelen. De beste spelers uit de betreffende leeftijdscategorie worden geselecteerd.

            De Technische commissie is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de standaardteams en de reserveteams.   

 

2.         Overige teams:

            Onder de overige teams worden verstaan alle teams vanaf het 3e team. Nadruk ligt op "Breedtesport”.  Bij de indeling van         deze teams wordt met name gekeken naar de meer sociale aspecten. Bijvoorbeeld: spelplezier, persoonlijke voorkeuren, ingedeeld worden bij vrienden/vriendinnen of leeftijdgenoten. De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de breedtesport teams.

 

Algemene regels bij samenstelling en indeling van de teams:

 

-              Indeling van de elftallen vindt plaats gedurende de tweede helft van het seizoen.

-              Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Technische commissie is het niet toegestaan om lopende het seizoen de teamsamenstelling te wijzigen.

-              Er wordt gestreefd naar een samenstelling van maximaal 14 spelers/ speelsters per team.  

 

 

 

-              Om de ontwikkeling van spelers en speelsters gedurende het seizoen goed te kunnen volgen, worden door trainers en coaches van alle teams in de eerste helft en tweede helft van het seizoen tussentijdse beoordelingen gemaakt.

-              De tussentijdse beoordelingen worden gebruikt bij de samenstelling van de nieuw te formeren teams.    

-              Indien het aantal beschikbare spelers/speelsters binnen een leeftijdsklasse ongunstig blijkt om "ideale” teams te kunnen formeren hebben de Technische commissie en de Jeugdcommissie de mogelijkheid om in samenspraak met spelers/speelsters/ouders en coaches, spelers en speelsters  vervroegd door te schuiven naar een hogere leeftijdsklasse.

-              De Technische commissie is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de eerste en tweede teams. 

-              De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de jongste jeugdteams en jeugdteams (derde teams en verder).

                                                

 9.2.1  Samenstelling van "de jeugd selecties” (eerste- en tweede team)

           

            ad 1. De volgende spelers/speelsters komen in aanmerking:

 

·         Eerste jaar spelers in een leeftijdsklasse die deel uit maken van het eerste team (D1, C1, B1 en A1) en in die leeftijdsklasse blijven.

·         Eerste jaar spelers in een leeftijdsklasse die deel uit maken van het tweede team (D2, C2, B2 en A2) en nog één jaar in die leeftijdsklasse behoren te zitten. 

·         Tweede jaar spelers van het eerste team uit een lagere (jongere) leeftijdsklasse die overgaan naar een hogere leeftijdsklasse ( bijv. van C naar B).

·         Tweede jaar spelers vanaf het tweede team uit een lagere (jongere) leeftijdsklasse die volgens de tussentijdse beoordelingen hoog "scoren”.  

·         Voor de samenstelling van de D1/D2 elftallen komen alle eerste jaar 8D spelers in aanmerking.

 

            ad 2.  Uitnodiging Selectiewedstrijden

           

            In juni worden er per leeftijdsklasse selectiewedstrijden georganiseerd. Spelers en speelsters die in aanmerking komen voor de selecties van het eerste en tweede team worden door de Technische commissie uitgenodigd om aan de selectiewedstrijden deel te nemen.

 

·         Selectiespelers worden door de Technische commissie ingedeeld in elftallen die tegen elkaar één of meerdere oefenwedstrijden spelen.

·         De prestaties van de spelers en speelsters worden beoordeeld door deskundige en onafhankelijke "scouts”.  

·         Tussentijdse beoordelingsformulieren (2x), tussentijdse beoordelings-gesprekken met coaches en trainers en de beoordelingen van de scouts (selectiewedstrijden), worden door de TC geanalyseerd.

 

           

 

ad 3.  Indeling eerste en tweede team:

 

·         Aan de hand van de analyse die door de TC is opgesteld worden de selectiespelers en -speelsters ingedeeld in een nieuw te formeren eerste en tweede team (indelingsvoorstel).

·         Selectiespelers die volgens de beoordelingen beneden het niveau van het eerste en tweede team hockeyen worden alsnog binnen de van toepassing zijnde leeftijdsklasse in een lager team ingedeeld.

·         Trainers en coaches van de nieuw te formeren selectieteams worden door de Technische commissie uitgenodigd om de indeling van het eerste en tweede team te bespreken. 

 

9.2.2   Samenstelling "Overige teams”

 

             ad 1. Indeling op basis van leeftijd en huidige teamsamenstelling:

 

·         Sport en plezier staan voorop!

·         Spelers en speelsters die op basis van hun leeftijd door moeten schuiven naar een volgende leeftijdscategorie blijven in principe bij elkaar en vormen de basis voor een nieuw team in de hogere leeftijdsklasse (bijv. van B4 naar A3).

·         Er wordt naar gestreefd om spelers/speelsters met gelijke leeftijd zoveel mogelijk in hetzelfde team te plaatsen.

·         Bij de indeling wordt rekening gehouden met spelers en speelsters die een voorkeur hebben om bij vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden.

·         Indeling en sterkte van de spelersklasse (1e t/m 4e klasse) vinden plaats op basis van de  klasse indeling en eindresultaat van het afgesloten seizoen.

·         Spelers uit de selectieteams die niet geselecteerd worden voor het eerste of tweede team worden ingedeeld in één van de overige teams. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van spelers of speelsters.

·         Trainers/coaches van de nieuw samen te stellen teams worden uitgenodigd om in samenspraak met de Jeugdcommissie tot de definitieve indeling van de teams te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.2.3   Selectiedagen

 

Voor de selectiedagen zullen standaard uitgenodigd worden:

1.            alle eerstejaars spelers en speelsters van het standaard- of reserveteam die in het aankomende hockeyseizoen opnieuw uitkomen in dezelfde leeftijdscategorie;

2.            alle tweedejaars spelers en speelsters van het standaard- of reserveteam uit een jongere leeftijdscategorie die in het nieuwe hockeyseizoen overgaan naar een hogere categorie;

3.            spelers en speelsters uit lagere teams die vanwege goede tussentijdse beoordelingen (quick scans, monitoren, scouten) en of gesprekken met coaches/trainers uitgekozen zijn om aan de selectiedagen deel te nemen.

 

Het is belangrijk dat de spelers en speelsters een gezonde spanning ervaren om "er voor te gaan” c.q. de uitdaging om hoger te spelen (indien zij dat ook ambiëren) aan willen gaan. Tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat een slechte of gemiste wedstrijd niet alle k ansen wegneemt voor het seizoen daarop. De beoordeling tijdens het selectieweekend gebeurt door de Technische commissie en aangestelde onafhankelijke scouts.

9.3      Selectieplanning

Om de selectie zorgvuldig te laten plaatsvinden is het essentieel dat alle leden en betrokkenen bij de vereniging van tevoren een helder beeld hebben van hoe en wanneer en door wie de selectie wordt georganiseerd. De planning ziet er voorlopig als volgt uit:

 

 

Acties

Wanneer

Actiehouder

Invullen quick-scan nr. 1 door trainers/ coaches

November

trainers/coaches

Bespreken quick-scan nr. 1 met trainers/ coaches

December /Januari

TC

Versturen mail m.b.t. selectiedata naar alle leden, coaches en trainers, incl. datum van selecties

April

TC

Invullen quick-scan nr. 2 door trainers/ coaches

Begin mei

trainers/coaches

Bespreken quick-scan nr. 2 met trainers/ coaches

Medio mei

TC

Verwerken resultaten quick-scan

Eind mei

TC

Voorbereiden selecties door TC

Mei

TC

Selecties

Juni

TC

Evaluatiemoment, in overleg met Jeugdcie

Juni/juli

TC

Versturen uitslag indelingen seizoen

Juni/juli

TC

 

 

 

 

 

9.4      Invallen in andere teams

 

Het komt voor dat een team niet genoeg spelers heeft voor een (competitie) wedstrijd. Om problemen te voorkomen over wie bij welk team mag, of misschien wel moet invallen, is het verstandig vooraf hierover regels op te stellen:

 

1.         De selectieteams gaan in principe met minimaal 12 spelers plus een keeper naar de wedstrijden. Wanneer meer dan één speler verhinderd is, komt eerst een speler uit het reserveteam en daarna een speler uit een jonger selectieteam in aanmerking om in te vallen. De coach van het team die de speler levert is verplicht deze speler af te staan, mocht hij daardoor in problemen komen dan wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing.

De coach van het selectieteam is gemandateerd om de invallers te regelen, hij dient dit tijdig te doen. Betreft het jeugdspelers dan moeten ook de ouders ingelicht worden en hun toestemming geven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het afstaan van de speler het toeleverende team in grote moeilijkheden brengt (een kampioenswedstrijd of een minimum aantal spelers van het toeleverende team). In dit geval neemt de Technische commissie een beslissing.

 

2.         De overige teams gaan in ieder geval met minimaal elf spelers en een keeper naar de wedstrijden. Wanneer meer dan één speler verhinderd is, komt een andere speler uit eenzelfde leeftijdscategorie in aanmerking om in te vallen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan een beroep worden gedaan op een jongere speler. De invallers worden door de coach of aanvoerder van het team dat invallers nodig heeft, geregeld. Ook hierbij geldt dat invallers tijdig worden gevraagd en dat alle beschikbare spelers in aanmerking komen en dus ook bij toerbeurt gevraagd dienen te worden.

 

3.        Blijvend invallen in een ander team kan mits hierover vooraf overleg is geweest met de Technische commissie en er een duidelijke reden is voor overplaatsing (dit kan een structureel spelerstekort zijn maar het kan ook zijn dat een speler een bovenmaats of ondermaats presteert. Overigens geldt dit laatste meer voor de prestatieve teams en in mindere mate voor de overige teams). Ook voor het blijvend invallen geldt dat eerst een speler wordt gezocht uit het reserveteam, vervolgens binnen dezelfde categorie (m.n. bij recreatieve) en tot slot binnen de categorie waaruit de doorstroming gaat plaatsvinden.

 

 

 

 


 

10.      Technische commissie (TC)

 

De Technische commissie (TC) bestaat naast de voorzitter (tevens bestuurslid hockey technische zaken), uit de secretaris, de trainingscoördinator, de coördinator D/C jeugd, de coördinator B jeugd, de coördinator A jeugd en de coördinator senioren.  De TC laat zich bijstaan door de hockey-technisch adviseur, de wedstrijdsecretaris,  de voorzitter jeugdzaken, en waar nodig de coaches en trainers van de jeugdteams.

 

Binnen MHC Beuningen heeft de TC opdracht gekregen om het tot stand gekomen hockey technische beleid te implementeren en te onderhouden. De TC legt via het bestuurslid hockey technische zaken  verantwoording af aan het bestuur van MHC Beuningen.

10.1    Taken & verantwoordelijkheden

 

De taken en verantwoordelijkheden van de Technische commissie zijn:

·         zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde selectiebeleid en teamsamenstellingen van alle standaardteams en reserveteams;

·         zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde trainingsbeleid, waaronder het indelen van trainingstijden en –velden;

·         indelen en a ansturen van trainers en trainerscoördinator(en);

·         monitoren van de overgangen van hockey(st)ers naar hogere niveaus (bijv. van D8-tal naar D11-tal, van junioren naar senioren, etc.);

·         verbeteren van de kwaliteit van het hockeytechnische speelniveau, o.m. door zorg te dragen voor voldoende trainers en trainingsfrequentie;

·         verbeteren van de kwaliteit van trainers, trainerscoördinatoren en trainingsmethoden (Hockey Academy), o.m. door het organiseren van meer professionele begeleiding en sturing van trainingsmethodieken en opleidingen;

·         a anspreekpunt zijn voor o.a. speelsters/spelers van de 1ste en 2e teams, trainers, coaches, teammanagers en ouders, door o.m. frequent bezoeken van wedstrijden en trainingen;

·         ondersteunen van de verschillende commissies bij allerlei voorkomende hockeytechnische zaken, in het bijzonder gerelateerd aan het functioneren en a anstellen van trainers, coaches en teammanagers;

·         optimaal doen functioneren qua sfeer en spelniveau van de teams in zijn of haar lijn, goede communicatie, aandacht en zorg zijn daarbij essentieel;

·         zorgdragen voor periodieke evaluatie met het bestuur van het hockeytechnische beleid;

·         bijhouden en volgen van de hockeytechnische ontwikkeling van individuele spelers/speelsters m.b.v. de binnen MHCB gehanteerde quick-scan formulieren (zie bijlage 1);

·         samenstellen en indelen van het trainingsrooster buiten de competitietijdstippen om;

·         werven van trainers/coaches t.b.v. de standaard en reserve teams;

 

·         werven van trainers t.b.v. alle overige teams;

·         werven van keeperstrainers en het organiseren van de trainingsactiviteiten binnen de MHCB Keeperschool,;

·         vertegenwoordigen van de jaarlijkse vergadering van het district Oost Nederland waar de indeling van de teams in de diverse spelersklassen worden vastgesteld, de zogeheten Perzische markt.  

 

Het a anstellen (en afstellen) van trainers / coaches / teammanagers / trainings-coördinatoren die een contract of op een andere manier een arbeidsrelatie met  MHC Beuningen zijn aangegaan, vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockey technische zaken.

 

De teamindelingen van de jongste jeugd nl. Puppies, Stickies, F, E & D8 jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie (eventueel in overleg met de Technische commissie. De raakvlakken met de TC/JC (bijv. overgang van D8 naar D11 jeugd) worden bewaakt door periodiek overleg tussen beide commissies.

 

De zaalhockeycompetitie wordt georganiseerd door de Zaalhockeycommissie. De TC biedt daar waar nodig ondersteuning op hockey- en trainingstechnisch vlak.

10.2    Overlegstructuur Technische commissie    

 

Het is voor de TC van groot belang dat er een gestructureerd overleg is met de diverse betrokkenen bij MHCB. De TC vergadert één keer per 2 weken, en vaker als het nodig is. Onderstaand is aangegeven welke periodieke overleggen zijn gepland tussen de TC en overige commissies:

 

Jeugdcommissie

1 x per kwartaal

trainers/coaches selectieteams (ook in één op één gesprekken)

Informeel overleg: zaterdagen/zondagen

Formeel overleg: minimaal 2 x per jaar middels 10 minutengesprekken.

Zaalhockeycommissie

Vanaf september ca. 1 x per maand

 

Hiernaast spreekt het voor zich dat tussen voornoemde betrokken partijen ook frequent informeel overleg plaats vindt.

 

 

 

 


11.      Jeugdcommissie(JC)

 

De Jeugdcommissie (JC) binnen MHCB heeft als voornaamste verantwoordelijkheid het zorgdragen voor een goed verloop van de jeugdcompetitie (op de zaterdagen) en het ontwikkelen en in stand houden van het sociale kader bij de jeugdleden ( jeugd teams t/m A elftallen). De JC voert – waar nodig – nauw overleg met andere commissies. De Technische commissie ondersteunt de JC in het (trainings) technische beleid. De JC adviseert het bestuur over alle zaken die specifiek met de "breedtesport” te maken hebben en zorgt voor uitvoering van het hockeytechnische beleid.

 

De JC bestaat naast de voorzitter (tevens bestuurslid Jeugdzaken), uit de secretaris, de lijncoördinators (D, C, B en A) voor de jeugdteams en de Jongste jeugdcoördinator.  De JC laat zich bijstaan door de TC, de trainingscoördinator Jongste jeugd, de voorzitter Jeugdzaken en waar nodig de coaches en trainers van de jongste jeugdteams en alle recreatieve teams  (breedtesport teams)

 

Binnen MHC Beuningen heeft de JC opdracht gekregen om het tot stand gekomen hockey technische beleid te volgen. De JC legt via het bestuurslid Jeugdzaken  verantwoording af aan het bestuur van MHC Beuningen.

11.1    Taken & verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdcommissie zijn:

·                    zorg dragen voor de uitvoering van het vastgestelde selectiebeleid ten aanzien van alle jeugdteams die niet tot de selectieteams (standaard en reserveteams) behoren;

·                    zorg dragen voor een goed verloop van de jeugdcompetitie op zaterdagen en het ontwikkelen en in stand houden van het sociale kader bij alle jeugdleden; 

·                    in samenspraak met de trainingscoördinator van de TC zorg dragen voor de uitvoering van het vastgestelde trainingsbeleid,  waaronder het indelen van trainingstijden en -velden;

·                    werven, indelen en a ansturen van coaches t.b.v. recreatieve teams en de trainers en trainingscoördinator voor de jongste jeugd;

·                    in samenspraak met de TC monitoren van de overgangen van hockey(st)ers naar hogere niveaus (bijv. van D8-tal naar D11-tal);

·                    verbeteren van de kwaliteit van het hockeytechnische speelniveau, o.m. door zorg te dragen voor geschikte  trainers en coaches;

·                    verbeteren van de kwaliteit en kennis van coaches en begeleiders   (m.b.v. Hockey Academy), o.m. door het organiseren van coachavonden;

·                    aanspreekpunt zijn voor o.a. speelsters/spelers van de recreatieve teams, trainers, coaches, teammanagers en ouders, door o.m. frequent bezoeken van wedstrijden en trainingen;

·                    ondersteunen van de verschillende commissies bij allerlei voorkomende  jeugdevenementen, waaronder jongste jeugd slotdagen, jeugdfeesten, jeugdtoernooien, zaalhockey introductietoernooi t.b.v. jongste jeugd, clinics e.d.;

 

 

 

·                    optimaal doen functioneren qua sfeer en spelniveau van de teams binnen de uiteenlopende leeftijdscategorieën van de jeugd en jongste jeugd, goede communicatie, aandacht en zorg zijn daarbij essentieel;

·                    zorg dragen voor periodieke evaluatie met het bestuur van het hockeytechnische beleid;

·                    bijhouden en volgen van de hockeytechnische ontwikkeling van individuele spelers/speelsters m.b.v. de binnen MHCB gehanteerde quick-scan beoordelingsformulieren;

·                    werven van coaches en begeleiders t.b.v. alle recreatieve teams. 

 

De teamindelingen van de jongste jeugd nl. Puppies, Stickies, F, E & D8 jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de JC (eventueel in overleg met de TC). De raakvlakken met de TC/JC (bijv. overgang van D8 naar D11 jeugd) worden bewaakt door periodiek overleg tussen beide commissies.

 

De zaalhockeycompetitie wordt georganiseerd door de Zaalhockeycommissie. De JC biedt daar waar nodig ondersteuning op organisatorisch vlak. Bijvoorbeeld het werven van coaches en begeleiders t.b.v. het zaalhockeyteam. 

11.2    Overlegstructuur Jeugdcommissie    

 

Het is voor de JC van groot belang dat er een gestructureerd overleg is met de diverse betrokkenen bij MHC Beuningen. De JC vergadert één keer per 2 weken, en vaker als het nodig is. Onderstaand is aangegeven welke periodieke overleggen zijn gepland tussen de JC en overige commissies en coaches/begeleiders.

 

Jeugd commissie

1 x per kwartaal

Begeleiders en coaches van alle breedtesport teams

Informeel overleg: informatieavonden

Formeel overleg: minimaal 2 x per jaar middels 10 minutengesprekken.

Zaalhockeycommissie

Vanaf september ca. 1 x maand

 

Hiernaast spreekt het voor zich dat tussen voornoemde betrokken partijen ook frequent informeel overleg plaats vindt.