Hockeytechnische zaken - Selectie

Hockeytechnische zaken - Selectie

Samenstellen of selecteren:

Binnen MHCBeuningen willen onze leden de hockeywedstrijdsport vooral voor hun plezier beoefenen. Sommige spelers willen naast plezier ook álles bereiken wat binnen een wedstrijdsport te behalen is. Dat zijn de spelers die dromen van hun favoriete hockeyspeler. Dan zijn er ook spelers die zeer getalenteerd zijn en willen doorstromen in de wereld van tophockey. MHCBeuningen streeft ernaar dat alle spelers hun plek vinden om zich in een veilige sportomgeving te ontwikkelen, door te groeien en plezier te hebben.

Wel of niet selecteren ?

Selecteren is jaarlijks een hot item op bij MHCBeuningen. Selecteren betekent volgens het woordenboek: uitzoeken naar bekwaamheid of geschiktheid. Bij teams houdt dit in dat de beste spelers/speelsters op technisch, tactisch, fysiek en mentaal gebied in het eerste team geplaatst worden. Maar is op jonge leeftijd te bepalen wat kinderen op latere leeftijd in hun mars hebben? Fysieke en sociaal-emotionele aspecten komen pas op de leeftijd van 12-15 jaar tot ontwikkeling. Daarom is het "het kind met het badwater weggooien" als wij al voor de aanvang van de groeispurt gaan selecteren. Dit betekent dat MHCB tot en met de D-categorie haar jeugd-spelers niet zal selecteren maar zal samenstellen, ongeacht de grootte van de categorie.

 

Samenstellen

 

Bij Samenstellen is de meetlat van prestatie van ondergeschikt belang. Het zijn juist de sociale factoren die van doorslaggevend belang zijn. Hierbij kijken we onder meer naar vriendschapsrelaties, gevaar voor sociaal isolement en demografische redenen. Let wel: resultaten zijn hier helemaal niet in beeld als wegingsfactor.In dit kader volgt de TC het standpunt dat kinderen van de basisschool een gelijke kans op ontwikkeling verdienen.Als alle kinderen gelijke kansen hebben, kan ieder individu zichzelf ontwikkelen (talentherkenning).

 

"Kinderen verdienen een gelijke kans op ontwikkeling"

 

Actief samenstellen

Wel betekent samenstellen dat MHCBeuningen kinderen met dezelfde kwaliteit en (mogelijk) talent bij elkaar kan zetten in één homogene groep. Zo wordt de persoonlijke groei niet belemmerd. Dit noemen we "actief samenstellen”, oftewel samenstellen op basis van inzet, kwaliteit en talent.Dit actief samenstellen houdt in dat kinderen het hele seizoen gevolgd worden waarbij hun ontwikkeling in een breder perspectief wordt bekeken.MHCB verliest hierbij de sociale context niet uit het oog: kinderen worden gedurende het seizoen niet naar een ander team geplaatst.Daarnaast zullen zij nooit tegen hun zin in een isolement terechtkomen.


Hoe zien de MHCB - teams eruit ?

Bij de actieve samenstelling van een team, houdt de TC (Technische commissie) rekening met deopbouw voor het volgende seizoen.Dit betekent dat je binnen het eerste team van een categorie streeft naar een evenwichtigeopbouw van eerste- en tweedejaars spelers/speelsters.Dit komt de ontwikkeling van alle spelers/speelsters binnen een categorie ten goede.

 

Zoals gezegd kijken we bij actief samenstellen naar de inzet van kwaliteit en talent. Voor D1 (niet E1 of F1) betekent dit dat de "besten" en meest getalenteerde tweedejaars spelers - van dat moment c.q. periode - bij elkaar in een team komen. Het team kan eventueel aangevuld worden met zeer getalenteerde eerstejaars, die anders in hun ontwikkeling geremd worden. De overige teams in de categorie bestaan dan, voor zover de aantallen dat toelaten, uit leeftijds- en/of klas- dan wel groepsgenootjes.

 

"Alle categorieën moeten een sterke basis hebben"

Selecteren

Vanaf de middelbare school krijgen kinderen te maken met een meer prestatieve omgeving. Tegelijkertijd komen zij in een levensfase waarin zij zelfstandig keuzes gaan maken. Ook leren zij welke inzet van hen verlangd wordt om wellicht de top te bereiken. Dit betekent dat er vanaf de C categorie selecties gaan plaatsvinden. Daarbij wordt duidelijk in welk team een speler /speelster het meest op zijn/haar plek is en zo optimaal mogelijk met veel spelplezier kan functioneren.

 

Selecteren betekent dat MHCBeuningen teams gaat indelen naar sterkte. Deze indeling vindt plaats op basis van vastgestelde selectiecriteria. Hierbij wordt gekeken naar de onderdelen techniek, tactiek, fysiek, mentaliteit en sociale vaardigheden. Het vaststellen van de selectiecriteria gebeurt door de TC en isin lijn met de criteria die de Hockeybond hanteert. Het toetsen en volgen van de ontwikkeling van spelers vindt plaats door invulling van tussentijdse beoordelingslijsten door trainers en coaches van het team, uitnodigingen om deel te nemen bij gasttrainingen in een hoger team en waarnemingen door scouts.

Selectieteams en niet-lijnteams

 

Bij selecteren ontstaan er twee soorten speelgroepen: de lijn teams ofwel selectieteams (talentontwikkeling) en de niet-lijn teams. Bij de selectieteams ligt het accent op prestatie, bij de niet -lijnteams op de sociale context.Voorwaarde voor selecteren is dat de betrokken categorie hiertoe ook de mogelijkheid biedt.Bij één of twee teams in een categorie valt er simpelweg niet te selecteren en zullen veel pogingen tot niets leiden.Dit betekent dat alle categorieën een sterke basis moeten hebben, dat wil zeggen meerdere teams per categorie. Alleen dan is er ruimte voor selecteren.

 

Wat betekent dit voor de aankomende selectieperiode?

 

 

In aansluiting op het bovenstaande zal MHCBeuningen voor haar teams tot en met de

D-jeugd de volgende lijn volgen;

De 6-tallen (F en E) worden samengesteld.

De E8-tallen en D elftallen worden "actief” samengesteld in homogene spelersgroepen.

Vanaf de C categorie wordt het selectieprincipe toegepast mits er natuurlijk meerdere teams per categorie aanwezig zijn.

 

 

 

april 2016